Maryam Sanda the 'Husband Killer' denied bail - NaijaKings.com

Maryam Sanda the ‘Husband Killer’ denied bail